Balatonkenese Római Katolikus Plébánia

praying rosaryMindenkinek van anyanyelve, amelyet egész kisgyermek korától sajátít el gazdag szókincsével, kifejezéseivel, mondatszerkesztési készségével, de még akcentusával is, aminek segítségével könnyen és precíz árnyaltsággal képes közölni gondolatait és kéréseit környezetével, illetve megérti azok felé irányuló közléseit. Mindezt kiegészíti az ember hanghordozása, arcmimikája, testi gesztusainak jelrendszere. Ezen kívül beszélünk zenei anyanyelvről, szakmai nyelvekről, hiszen azok elsajátítása további finom és mély értelmű emberi kapcsolatot tesz lehetővé. Ugyanakkor ez a gazdag jelrendszer csak azok számára értelmezhető, akik ugyanazt a nyelvet beszélik, ugyanazt a szakmát művelik, vagy hasonló zenei műveltséggel rendelkeznek. Az idegen nyelven és szakmán szocializálódó emberek számára érthetetlen és felfoghatatlan mások anyanyelve mindaddig, amíg azt külön meg nem tanulják; pedig valamennyi ember ugyanazzal a beszélőképességgel bír. Ez a megállapítás még siketnémák jelrendszerére is érvényes.

Mit gondolunk? Csak a földi kapcsolatainkban szükséges nyelv- illetve jelismerettel rendelkeznünk? A Jóisten felé nincs szükségünk valami hasonlóra? De bizony van. Nyugodtan nevezhetjük ezt égi anyanyelvünknek, amelyet pontosan olyan viszonylagos könnyedséggel vagyunk képesek elsajátítani, mint édesanyánktól a földi anyanyelvünket. Az égi anyanyelvre is egy édesanya tanít meg bennünket, akit Anyaszentegyháznak nevezünk. Az Anyaszentegyházat szerencsés esetben először a szüleink, nevelőink jelenítik meg számunkra, azután a liturgikus közösség és a hitoktató, de valójában ők csak segítőtársak, mert az igazi tanító maga a Jóisten.

Égi anyanyelvünkkel legelőször imádságok formájában ismerkedünk meg, mint amilyen a Miatyánk, az Üdvözlégy Mária, a Hiszekegy, majd ezen kívül megtanulunk sok más imádságot elsősorban a liturgiát végző, imádkozó egyházban, hiszen a megszólaló - felolvasott - Isten szava, a szentírás is imádság, benne a zsoltárok, a szentmise különböző részei is mind-mind imádságok. Lehet, hogy kevés imát tud valaki önállóan elmondani, de passzív imaismerete száz és ezer imádságból áll, hiszen nemcsak prózai szövegek, hanem az énekek szövegeinek hatalmas kincse is mind az égi anyanyelv részét képezik.

Ugyanakkor mindannyiunk számára fontos, hogy a magunk műveltségének szintjén meg tudjunk szólalni égi anyanyelvünkön is. Ezért fontos, hogy ha kívülről nem is beszéljük teljes gazdagságában ezt a nyelvet, de legyen kezünk ügyében imakönyv, vagy szöveges ima, és esti imánk, vagy lelki szükségleteink idején azokba foglalva, de mégis személyesen tudjuk megszólítani Istenünket. Ajánljuk az imakönyvek egy-egy szöveges imáját, vagy például a Hozsanna imakönyv énekszövegeit, amelyek csöndes magánimaként is végezhetők. Sokan kezükbe veszik a zsolozsmás könyvet, és annak szövegeibe öltöztetik lelkük megnyilvánulásait.  -  Az alábbiakban közlünk néhány imaszöveget, melyek valódi gyöngyszemek, bizonyos mértékig közismertek, de inkább csak sajátos élethelyzetekben használjuk őket.

Szinte mindenki tud a rózsafüzérről, de még a gyakorló katolikusok jó része sem tudja imádkozni, pedig nagyon egyszerű imádság és mély értelmű elmélkedési lehetőség. Ugyanis a Hiszekegyet, a Miatyánkot és az Üdvözlégy Máriát mindenki ismeri, a titkokat pedig könnyű elsajátítani, melyeket az imamóddal együtt leírunk. Amit titkoknak nevezünk, azok megváltásunk és keresztény életünk legfontosabb mozzanatai. Ezért a rózsafüzér valódi elmélkedő ima; az imádkozó ember magába szívja Isten feléje kitárulkozó személyes jelenlétét, szeretetét és segítségét.

A rózsafüzér a megváltás titkainak elmélkedő imádkozása a Szűzanya segítségével és tiszteletével.

rozsafuzer 215x300Négy egyetemesen elfogadott rózsafüzért imádkozunk: az örvendetest hétfőn és szombaton, a fájdalmast kedden és pénteken, a világosság rózsafüzért csütörtökön és a dicsőséges rózsafüzért szerdán és vasárnap.

Mind a négy rózsafüzért az apostoli hitvallás elimádkozásával kezdjük, majd elmondunk egy Miatyánk-ot és három Üdvözlégy Máriát. Ilyen formán: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.  -  Jézus neve után mondjuk a bevezető titkokat: először: Aki hitünket növelje! , másodszor: Aki reményünket erősítse! , harmadszor: Aki szeretetünket erősítse! Majd befejezzük az imát: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen. A harmadik Üdvözlégy elimádkozása után dicsőséget mondunk: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

Ezután következnek a tizedek, ami egy Miatyánk és tíz Üdvözlégy elimádkozásából áll. Az Üdvözlégy-ek közepén Jézus neve után mondjuk az egyes titkokat, azaz tízszer az elsőt, tízszer a másodikat, és így tovább. Minden tizedet két rövid imával zárunk: Dicsőség az Atyának... , és: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

A négy rózsafüzér titkai a következők:
Örvendetes: Akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
Akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
Akit te Szent Szűz a világra szültél.
Akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
Akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.

Világosság: Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
Aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
Aki meghirdette Isten országát.
Aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
Aki az Eucharisztiában nekünk adta magát.

Fájdalmas: Aki érettünk vérrel verejtékezett.
Akit érettünk megostoroztak.
Akit érettünk tövissel megkoronáztak.
Aki érettünk a keresztet hordozta.
Akit érettünk keresztre feszítettek.

Dicsőséges: Aki halottaiból föltámadt.
Aki fölment a menybe.
Aki a Szentlelket elküldte.
Aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
Aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.

 

Urunk, küldd le ránk a vigasztaló Szentlelket, és add meg nekünk a bölcsesség és az értelem Lelkét, a jó tanács és az erősség Lelkét, az isteni tudomány és a jámborság Lelkét és add meg nekünk az istenfélelem Lelkét; Krisztus a mi Urunk által. Amen.

 

Uram, tégy engem békéd eszközévé, hogy szeressek ott, ahol gyűlölnek, hogy megbocsássak ott, ahol megbántanak, hogy összekössek, ahol széthúzás van, hogy reménységet keltsek, ahol kétségbeesés kínoz, hogy fényt gyújtsak, ahol sötétség uralkodik, hogy örömet hozzak oda, ahol gond tanyázik. Ó, Uram, segíts meg, hogy törekedjem, nem arra, hogy megvigasztaljanak, hanem hogy én vigasztaljak, nem arra, hogy megértsenek, hanem arra, hogy én megértsek, nem arra, hogy szeressenek, hanem hogy én szeressek.   Mert aki így ad, az kapni fog, aki elveszíti magát, az talál, aki megbocsát, annak megbocsátanak, aki meghal, az fölébred az örök életre. Amen.

(Assziszi Szent Ferenc imája)

 

Teremtő Lélek, szállj reánk, ragyogd be lelkünk, tiszta láng, ki alkotsz, éltetsz szíveket, hozd nékik bő kegyelmedet! Kit úgy hívunk: Vigasztaló, kit ád nekünk az Alkotó, te élő forrás, égi láng, szentkenet, égből szállj le ránk! e hét ajándék kútfeje, Atyánk kegyelmes jobb keze, az Úr erős ígérete, sugalmas ajkak ihlete.  Gyújtsd meg szemünknek fényedet, és szállj szívünkbe, Szeretet! Ha testünk gyarló, s lankadunk, légy mindig éber gyámolunk! Űzd messze tőlünk ellenünk, szent békességed add nekünk; te járj, vezér, utunk előtt, veszélytől védjen szent erőd! Add, ismerjük meg az Atyát teáltalad, és egy Fiát: és kettejüknek Lelke, te, örökre légy lelkünk hite!  Amen.

(Pünkösdi vesperás himnusza)

 

A házastársak imája egymásért: A házasságért (különösen a jegyesek) és a házasság állapotában élők, maguk a hitvestársak gyakran imádkozzanak együtt és egymásért! Mondhatják a legszentebb imákat, vagy saját szavaikkal fordulhatnak Istenhez, sőt lehetnek együtt csendben is, elmerülve Isten jelenvalóságának tudatában. Az alábbiakban három imát idézünk:

Imádság jó házasságért: Úristen, ki teremtő terved alapján a házasságot az emberi nem alapjává tetted, világosítsd meg elmémet, s ha a házasság szentségét szántad nekem, kérlek, segíts az ehhez szükséges erények megszerzésére. Vezesd hozzám azt, akit életem társául kijelöltél. Add, hogy ő szíved szerint való legyen, a-ki Téged félve és szeretve képes hivatásának megfelelni, s a szent házasságban velem együtt élni. Amen.

(É.E.:978-79. l. idézi: Görög kat. imakönyvet)

 

Imádság házasságomért: Irgalmas és kegyelmes Isten, ki a világ kezdetén elrendelted, majd megtestesülvén első csodatételeddel megszentelted a házasságot: add, hogy ezen állapotban neked híven szolgáljunk. A mennyei angyalok oltalmával úgy igazgass minket, hogy házastársammal együtt a házasság terhét csendes és szelíd elmével hordozzuk. Tartsd meg és gyarapítsd köztünk a szeretetet, hogy minden visszavonás, gyanakodás és egyenetlenség nélkül éljünk, tisztán és igaz keresztény szeretettel, egy szívvel és egy akarattal mindvégig Neked szolgáljunk. Amen.

(É.E.: 979. lap idézi: Pongrácz Eszter imakönyvét.)

 

A gyermeket váró édesanya imája: Köszönöm Istenem, hogy az édesanyai hivatásra választottál ki ...! Szűz Mária, Jézus anyja, ... taníts meg engem igazán örülni annak, hogy anya lehetek, hogy szívem alatt dobog gyermekem szíve, ... hogy ezért hálás legyek a jó Istennek, ... hogy férjemmel együtt szeressük őt, ... hogy egészséges legyen, ... hogy úgy nevelhessük gyermekünket, ahogy Te nevelted Jézust...! Amen.

(Gyűrű Géza nyomán)

 

Szűz Szülője Istennek, engedd, hogy tiéd legyek!
Tiéd élet s halálban, tiéd jó és balsorsban!
Tiéd küzdve, szenvedve, tiéd most és örökre!
Szűz Szülője Istennek, engedd, hogy tiéd legyek!

Anyám! Tebenned bízom s remélek!
Anyám! Teutánad epedek!
Anyám! Te jóságos, kegyelmezz!
Anyám! Te hatalmas, védelmezz!
Anyám! Ó jöjj, segíts imádkozni!
Anyám! Ó jöjj, segíts küzdeni!
Anyám! Ó jöjj, segíts szenvedni!
Anyám! Ó jöjj, s ne hagyj elveszni!

Hiszen bírsz segíteni, ó hatalmas!
Akarsz is segíteni, ó irgalmas!
Kell is segítened, ó hűséges!
Fogsz is segíteni, ó kegyelmes!

Anyám, te vagy a kegyelmek Anyja!
Szomorúak vigasztalója!
Bűnösök oltalma és menedéke!
Föld reménye, s mennynek ékessége!
Ki kérte még segítségedet hasztalanul!
Ki távozott tőled meghallgatatlanul!
Azért bizton mondom, minden szenvedésben:
Mária mindig segít, minden időben.
Biztosan állítom életben és halálban:
Mária mindig segít, minden balsorsban.
Azért hiszem, s meghalok ezen hitemben:
Hogy veled leszek, ó Anyám, fönn az égben!

Szűz Szülője Istennek, engedd, hogy tiéd legyek!
Tiéd élet s halálban, tiéd jó és balsorsban!
Tiéd küzdve, szenvedve, tiéd most és örökre!
Szűz Szülője Istennek, engedd, hogy tiéd legyek!  Amen.

 

Nemcsak szavakkal lehet imádkozni, hanem gondolatokkal is, sőt Isten jelenlétébe helyezkedő létezéssel is. Például elolvasok, vagy visszaemlékezek az evangélium egy-egy jelenetére. Belehelyezem magam az eseménybe, vagy valamelyik apostol helyébe képzelem magamat, esetleg csak külső szemlélőként vagyok jelen. Végiggondolom a hallottakat és a történteket, s közben a többi résztvevő jó vagy téves magatartásából következtetéseket vonok le a magam számára; s közben arra gondolok, hogy most ez velem történik, szereplőjévé válok az eseményeknek, és máris beszélgetek Jézussal. Ilyen jelenet lehet például az, amikor Jézus megszólít embereket, és tanítványává hívja őket, vagy a csodálatos halfogás és a kenyérszaporítás eseményét körülvevő beszélgetés Jézus és a tanítványok között, vagy a színeváltozás eseménye, az utolsó vacsora párbeszédei, vagy szenvedésének eseményei, az ott elhangzó mondatok abban a környezetben. De belehelyezhetem magam a Szűzanya helyzetébe is, amikor egyedül van a szobájában és Gábor főangyal hírül hozza neki Isten üzenetét, vagy Saul lelki megtisztulásának is átélője lehetek a damaszkuszi úton, stb.

Örömeimet és bánatomat is elvihetem az Úr elé, és nemcsak kétségbeesett kérések formájában, hanem azzal a gondolattal is, hogy az én helyzetemben - itt és most - mit tenne, és hogyan gondolkodja Jézus.  Az ilyen és hasonló elmélkedések képesek felemelni a lelkünket abba a magasságba, amely más Isten közelségét jelenti. Bárcsak minél többen, és minél élménygazdagabban megtapasztalhatnák az égi anyanyelv finom ízét és gyümölcseit!

 

ima5

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.

Bezár